Verifikimi i vulave apostile


Përdoreni këtë shërbim nëse dëshironi të verifikoni një certifikatë Apostille të lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Kosovës.


Para kërkimit, ju duhet të dini...

  • Numrin e referencës
  • Për çdo verifikim kërkohen të dhënat...

  • Emri e mbiemri;
  • Vendi i punës;
  • E-mail adresa;
  • Shteti;
  • Arsyeja.